SOUTH CHINA SEA 2021

Ten SUSTECH units deployed by Yong Yu aboard R/V Shiyan II.